🇨🇾 Αλλάζουμε τις διεθνείς σελίδες μας 🌍 επιλέξτε τη χώρα σας στο κάτω μέρος της σελίδας

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2570" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="2" y="2" width="24" height="24"> <rect x="2" y="2" width="24" height="24" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2570)"> <path d="M9 18C9.28333 18 9.52083 17.9042 9.7125 17.7125C9.90417 17.5208 10 17.2833 10 17C10 16.7167 9.90417 16.4792 9.7125 16.2875C9.52083 16.0958 9.28333 16 9 16C8.71667 16 8.47917 16.0958 8.2875 16.2875C8.09583 16.4792 8 16.7167 8 17C8 17.2833 8.09583 17.5208 8.2875 17.7125C8.47917 17.9042 8.71667 18 9 18ZM8 15H10V10H8V15ZM12 17H20V15H12V17ZM12 13H20V11H12V13ZM4 23C3.45 23 2.97917 22.8042 2.5875 22.4125C2.19583 22.0208 2 21.55 2 21V7C2 6.45 2.19583 5.97917 2.5875 5.5875C2.97917 5.19583 3.45 5 4 5H24C24.55 5 25.0208 5.19583 25.4125 5.5875C25.8042 5.97917 26 6.45 26 7V21C26 21.55 25.8042 22.0208 25.4125 22.4125C25.0208 22.8042 24.55 23 24 23H4ZM4 21H24V7H4V21Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Job cards

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2371" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2371)"> <path d="M18.2011 22.4001V14.0001H22.4011V22.4001H18.2011ZM11.9011 22.4001V5.6001H16.1011V22.4001H11.9011ZM5.60107 22.4001V11.2001H9.80107V22.4001H5.60107Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Reporting

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2558" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2558)"> <path d="M9.80107 20.9998H18.2011V18.8998H9.80107V20.9998ZM9.80107 16.7998H18.2011V14.6998H9.80107V16.7998ZM7.69282 25.1998C7.11499 25.1998 6.62191 24.9942 6.21357 24.5829C5.80524 24.1717 5.60107 23.6773 5.60107 23.0998V4.8998C5.60107 4.3223 5.8067 3.82793 6.21795 3.41668C6.6292 3.00543 7.12357 2.7998 7.70107 2.7998H16.8011L22.4011 8.39981V23.0998C22.4011 23.6773 22.1953 24.1717 21.7838 24.5829C21.3724 24.9942 20.8777 25.1998 20.2999 25.1998H7.69282ZM15.4011 9.79981V4.8998H7.70107V23.0998H20.3011V9.79981H15.4011Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Worksheets

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2534" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="1" y="1" width="25" height="26"> <rect x="2" y="1.99854" width="24" height="24" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2534)"> <path d="M15.999 13.0002L22.999 13.001L22.9996 8.00105L15.9996 8.00021L15.999 13.0002ZM19.4992 11.7506L16.9994 10.0003L16.9995 9.00033L19.4993 10.7506L21.9995 9.00093L21.9994 10.0009L19.4992 11.7506ZM3.99785 22.9988C3.44785 22.9987 2.97704 22.8028 2.58542 22.4111C2.1938 22.0194 1.99802 21.5485 1.99808 20.9985L1.99976 6.99854C1.99983 6.44854 2.19572 5.97773 2.58743 5.58611C2.97914 5.19449 3.45 4.99871 4 4.99877L24 5.00117C24.55 5.00123 25.0208 5.19712 25.4124 5.58884C25.804 5.98055 25.9998 6.45141 25.9998 7.00141L25.9981 21.0014C25.998 21.5514 25.8021 22.0222 25.4104 22.4138C25.0187 22.8055 24.5478 23.0012 23.9978 23.0012L3.99785 22.9988ZM17.8981 21.0004L23.9981 21.0012L23.9998 7.00117L3.99976 6.99877L3.99808 20.9988L4.09808 20.9988C4.79823 19.7489 5.76502 18.7698 6.99844 18.0616C8.23185 17.3534 9.56523 16.9994 10.9986 16.9996C12.4319 16.9998 13.7652 17.3541 14.9984 18.0626C16.2317 18.7711 17.1982 19.7504 17.8981 21.0004ZM10.9987 15.9996C11.832 15.9997 12.5404 15.7081 13.1238 15.1249C13.7072 14.5416 13.9989 13.8333 13.999 13C13.9991 12.1666 13.7076 11.4583 13.1243 10.8749C12.541 10.2915 11.8327 9.99971 10.9994 9.99961C10.1661 9.99951 9.4577 10.2911 8.8743 10.8744C8.29089 11.4576 7.99914 12.1659 7.99904 12.9993C7.99894 13.8326 8.29052 14.541 8.87379 15.1244C9.45705 15.7078 10.1654 15.9995 10.9987 15.9996ZM6.54808 20.9991L15.4481 21.0001C14.8815 20.3667 14.2107 19.875 13.4358 19.5249C12.6608 19.1748 11.8483 18.9997 10.9983 18.9996C10.1483 18.9995 9.33997 19.1744 8.57326 19.5243C7.80655 19.8742 7.13149 20.3658 6.54808 20.9991ZM10.9989 13.9996C10.7156 13.9996 10.4781 13.9037 10.2865 13.712C10.0948 13.5203 9.99901 13.2828 9.99904 12.9995C9.99908 12.7162 10.0949 12.4787 10.2866 12.287C10.4783 12.0954 10.7158 11.9996 10.9992 11.9996C11.2825 11.9996 11.52 12.0955 11.7116 12.2872C11.9033 12.4789 11.9991 12.7164 11.999 12.9997C11.999 13.2831 11.9031 13.5206 11.7115 13.7122C11.5198 13.9038 11.2823 13.9996 10.9989 13.9996Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

CRM

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2529" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2529)"> <path d="M13.9998 18.6668C14.3304 18.6668 14.6075 18.555 14.8311 18.3314C15.0547 18.1078 15.1665 17.8307 15.1665 17.5002C15.1665 17.1696 15.0547 16.8925 14.8311 16.6689C14.6075 16.4453 14.3304 16.3335 13.9998 16.3335C13.6693 16.3335 13.3922 16.4453 13.1686 16.6689C12.945 16.8925 12.8332 17.1696 12.8332 17.5002C12.8332 17.8307 12.945 18.1078 13.1686 18.3314C13.3922 18.555 13.6693 18.6668 13.9998 18.6668ZM12.8332 14.0002H15.1665V8.16683H12.8332V14.0002ZM13.9998 25.6668C11.2971 24.9863 9.06581 23.4356 7.30609 21.0147C5.54637 18.5939 4.6665 15.9057 4.6665 12.9502V5.8335L13.9998 2.3335L23.3332 5.8335V12.9502C23.3332 15.9057 22.4533 18.5939 20.6936 21.0147C18.9339 23.4356 16.7026 24.9863 13.9998 25.6668ZM13.9998 23.2168C16.0221 22.5752 17.6943 21.2918 19.0165 19.3668C20.3387 17.4418 20.9998 15.3029 20.9998 12.9502V7.43766L13.9998 4.81266L6.99984 7.43766V12.9502C6.99984 15.3029 7.66095 17.4418 8.98317 19.3668C10.3054 21.2918 11.9776 22.5752 13.9998 23.2168Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Risk assessment

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2399" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2399)"> <path d="M13.9995 24.8792C15.4579 23.4986 16.6002 22.1715 17.4266 20.8979C18.253 19.6243 18.6662 18.55 18.6662 17.675C18.6662 16.3333 18.2141 15.191 17.31 14.2479C16.4058 13.3049 15.3023 12.8333 13.9995 12.8333C12.6968 12.8333 11.5933 13.3049 10.6891 14.2479C9.78496 15.191 9.33288 16.3333 9.33288 17.675C9.33288 18.55 9.74607 19.6243 10.5725 20.8979C11.3988 22.1715 12.5412 23.4986 13.9995 24.8792ZM13.9995 28C11.6468 25.9972 9.89191 24.1403 8.73496 22.4292C7.57802 20.7181 6.99954 19.1333 6.99954 17.675C6.99954 15.6917 7.67524 14 9.02663 12.6C10.378 11.2 12.0357 10.5 13.9995 10.5C15.9634 10.5 17.6211 11.2 18.9725 12.6C20.3238 14 20.9995 15.6917 20.9995 17.675C20.9995 19.1333 20.4211 20.7181 19.2641 22.4292C18.1072 24.1403 16.3523 25.9972 13.9995 28ZM13.9995 19.25C14.4857 19.25 14.8989 19.0799 15.2391 18.7396C15.5794 18.3993 15.7495 17.9861 15.7495 17.5C15.7495 17.0139 15.5794 16.6007 15.2391 16.2604C14.8989 15.9201 14.4857 15.75 13.9995 15.75C13.5134 15.75 13.1002 15.9201 12.76 16.2604C12.4197 16.6007 12.2495 17.0139 12.2495 17.5C12.2495 17.9861 12.4197 18.3993 12.76 18.7396C13.1002 19.0799 13.5134 19.25 13.9995 19.25ZM9.85788 8.69167L8.22454 7.05833C9.00232 6.28056 9.88704 5.6875 10.8787 5.27917C11.8704 4.87083 12.9107 4.66667 13.9995 4.66667C15.0884 4.66667 16.1287 4.87083 17.1204 5.27917C18.112 5.6875 18.9968 6.28056 19.7745 7.05833L18.1412 8.69167C17.5773 8.12778 16.9405 7.70486 16.2308 7.42292C15.5211 7.14097 14.7773 7 13.9995 7C13.2218 7 12.478 7.14097 11.7683 7.42292C11.0586 7.70486 10.4218 8.12778 9.85788 8.69167ZM6.59121 5.39583L4.92871 3.7625C6.15371 2.5375 7.54399 1.60417 9.09954 0.9625C10.6551 0.320833 12.2884 0 13.9995 0C15.7107 0 17.344 0.320833 18.8995 0.9625C20.4551 1.60417 21.8454 2.5375 23.0704 3.7625L21.437 5.425C20.4454 4.43333 19.3079 3.67014 18.0245 3.13542C16.7412 2.60069 15.3995 2.33333 13.9995 2.33333C12.5995 2.33333 11.2627 2.59583 9.98913 3.12083C8.71552 3.64583 7.58288 4.40417 6.59121 5.39583Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

ETA alerts

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2364" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2364)"> <path d="M10.9565 20.233L10.8335 20.3056V20.4484V21.5835V21.8335H11.0835H17.5002H17.7502V21.5835V20.4484V20.1984H17.5002H13.3908C13.5205 20.0003 13.6367 19.7866 13.7396 19.5576C13.9262 19.1428 14.0168 18.6815 14.0168 18.1781C14.0168 18.0702 14.0143 17.9665 14.0092 17.8673C14.0091 17.865 14.009 17.8628 14.0088 17.8605H15.7502H16.0002V17.6105V16.4754V16.2254H15.7502H13.4635C13.2403 15.8202 13.0186 15.4737 12.7982 15.1876C12.6046 14.9365 12.5002 14.6147 12.5002 14.2051C12.5002 13.725 12.6714 13.3211 13.0224 12.9796C13.3736 12.6378 13.792 12.4686 14.2918 12.4686C14.6802 12.4686 15.0211 12.5747 15.3226 12.7854C15.6286 12.9992 15.8418 13.2697 15.969 13.5998L16.0606 13.8375L16.2966 13.7414L17.3758 13.3015L17.6053 13.2079L17.5137 12.9776C17.2616 12.3438 16.8454 11.8272 16.2713 11.4311C15.6922 11.0315 15.0295 10.8335 14.2918 10.8335C13.3345 10.8335 12.5129 11.1601 11.8425 11.8124C11.1718 12.465 10.8335 13.2675 10.8335 14.2051C10.8335 14.7459 10.9338 15.2181 11.1487 15.6096C11.2647 15.8208 11.3835 16.0261 11.505 16.2254H11.0835H10.8335V16.4754V17.6105V17.8605H11.0835H12.3219C12.3251 17.8795 12.3282 17.8987 12.3312 17.9182C12.3437 17.9992 12.3502 18.0857 12.3502 18.1781C12.3502 18.5215 12.2798 18.813 12.1468 19.0598C12.0005 19.331 11.8424 19.5456 11.6748 19.7087C11.494 19.8846 11.3349 20.0099 11.1971 20.0911L10.9565 20.233Z" fill="currentColor" stroke="currentColor" stroke-width="0.5"/> <path d="M6.99984 25.6668C6.35817 25.6668 5.80887 25.4384 5.35192 24.9814C4.89498 24.5245 4.6665 23.9752 4.6665 23.3335V4.66683C4.6665 4.02516 4.89498 3.47586 5.35192 3.01891C5.80887 2.56197 6.35817 2.3335 6.99984 2.3335H16.3332L23.3332 9.3335V23.3335C23.3332 23.9752 23.1047 24.5245 22.6478 24.9814C22.1908 25.4384 21.6415 25.6668 20.9998 25.6668H6.99984ZM15.1665 9.3335V4.66683H6.99984V23.3335H20.9998V9.3335H15.1665Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Invoices

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.6632 8H8L1 15V21.8333H3.33333C3.33333 22.8056 3.67361 23.6319 4.35417 24.3125C5.03472 24.9931 5.86111 25.3333 6.83333 25.3333C7.80556 25.3333 8.63194 24.9931 9.3125 24.3125C9.99306 23.6319 10.3333 22.8056 10.3333 21.8333H17.3333C17.3333 22.8056 17.6736 23.6319 18.3542 24.3125C19.0347 24.9931 19.8611 25.3333 20.8333 25.3333C21.8056 25.3333 22.6319 24.9931 23.3125 24.3125C23.9931 23.6319 24.3333 22.8056 24.3333 21.8333H26.6667V13.1665H24.3333V13.8333H24.3332V16.1665H12.6632V8ZM5.66667 13.8333L9.16667 10.3333H10.3333V13.8333H5.66667ZM20.8333 23.2917C20.425 23.2917 20.0799 23.1507 19.7979 22.8688C19.516 22.5868 19.375 22.2417 19.375 21.8333C19.375 21.425 19.516 21.0799 19.7979 20.7979C20.0799 20.516 20.425 20.375 20.8333 20.375C21.2417 20.375 21.5868 20.516 21.8687 20.7979C22.1507 21.0799 22.2917 21.425 22.2917 21.8333C22.2917 22.2417 22.1507 22.5868 21.8687 22.8688C21.5868 23.1507 21.2417 23.2917 20.8333 23.2917ZM6.83333 23.2917C6.425 23.2917 6.07986 23.1507 5.79792 22.8688C5.51597 22.5868 5.375 22.2417 5.375 21.8333C5.375 21.425 5.51597 21.0799 5.79792 20.7979C6.07986 20.516 6.425 20.375 6.83333 20.375C7.24167 20.375 7.58681 20.516 7.86875 20.7979C8.15069 21.0799 8.29167 21.425 8.29167 21.8333C8.29167 22.2417 8.15069 22.5868 7.86875 22.8688C7.58681 23.1507 7.24167 23.2917 6.83333 23.2917ZM24.3333 19.5H23.4C23.0694 19.15 22.6903 18.8681 22.2625 18.6542C21.8347 18.4403 21.3583 18.3333 20.8333 18.3333C20.3083 18.3333 19.8319 18.4403 19.4042 18.6542C18.9764 18.8681 18.5972 19.15 18.2667 19.5H9.4C9.06944 19.15 8.69028 18.8681 8.2625 18.6542C7.83472 18.4403 7.35833 18.3333 6.83333 18.3333C6.30833 18.3333 5.83194 18.4403 5.40417 18.6542C4.97639 18.8681 4.59722 19.15 4.26667 19.5H3.33333V16.1667H24.3333V19.5Z" fill="currentColor"/> <path d="M19.5 7.90625C20.3975 7.90625 21.125 7.17871 21.125 6.28125C21.125 5.38379 20.3975 4.65625 19.5 4.65625C18.6025 4.65625 17.875 5.38379 17.875 6.28125C17.875 7.17871 18.6025 7.90625 19.5 7.90625Z" fill="#0B2642"/> <path d="M23.5625 6.28125C23.5625 9.9375 19.5 12.7812 19.5 12.7812C19.5 12.7812 15.4375 9.9375 15.4375 6.28125C15.4375 5.20381 15.8655 4.1705 16.6274 3.40863C17.3892 2.64676 18.4226 2.21875 19.5 2.21875C20.5774 2.21875 21.6108 2.64676 22.3726 3.40863C23.1345 4.1705 23.5625 5.20381 23.5625 6.28125V6.28125Z" stroke="currentColor" stroke-width="2.3" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/> </svg>

Tracking

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2340" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2340)"> <path d="M9.80107 10.4999V8.3999H18.2011V10.4999H9.80107ZM7.70107 26.5999C7.12357 26.5999 6.6292 26.3943 6.21795 25.983C5.8067 25.5718 5.60107 25.0774 5.60107 24.4999V3.4999C5.60107 2.9224 5.8067 2.42803 6.21795 2.01678C6.6292 1.60553 7.12357 1.3999 7.70107 1.3999H20.3011C20.8786 1.3999 21.3729 1.60553 21.7842 2.01678C22.1954 2.42803 22.4011 2.9224 22.4011 3.4999V24.4999C22.4011 25.0774 22.1954 25.5718 21.7842 25.983C21.3729 26.3943 20.8786 26.5999 20.3011 26.5999H7.70107ZM7.70107 23.0999V24.4999H20.3011V23.0999H7.70107ZM7.70107 20.9999H20.3011V6.9999H7.70107V20.9999ZM7.70107 4.8999H20.3011V3.4999H7.70107V4.8999Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Mobile app

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2383" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2383)"> <path d="M10.9668 22.8085C10.6168 22.1668 10.3106 21.5009 10.0481 20.8106C9.78558 20.1203 9.56683 19.4057 9.39183 18.6668H5.95016C6.51405 19.6391 7.21891 20.4849 8.06475 21.2043C8.91058 21.9238 9.87794 22.4585 10.9668 22.8085ZM4.9585 16.3335H8.92516C8.86683 15.9446 8.82308 15.5606 8.79391 15.1814C8.76475 14.8022 8.75016 14.4085 8.75016 14.0002C8.75016 13.5918 8.76475 13.1981 8.79391 12.8189C8.82308 12.4397 8.86683 12.0557 8.92516 11.6668H4.9585C4.86127 12.0557 4.78836 12.4397 4.73975 12.8189C4.69114 13.1981 4.66683 13.5918 4.66683 14.0002C4.66683 14.4085 4.69114 14.8022 4.73975 15.1814C4.78836 15.5606 4.86127 15.9446 4.9585 16.3335ZM5.95016 9.3335H9.39183C9.56683 8.59461 9.78558 7.88002 10.0481 7.18975C10.3106 6.49947 10.6168 5.8335 10.9668 5.19183C9.87794 5.54183 8.91058 6.07655 8.06475 6.796C7.21891 7.51544 6.51405 8.36127 5.95016 9.3335ZM11.7835 9.3335H16.2168C15.9835 8.47794 15.6821 7.671 15.3127 6.91266C14.9432 6.15433 14.5057 5.42516 14.0002 4.72516C13.4946 5.42516 13.0571 6.15433 12.6877 6.91266C12.3182 7.671 12.0168 8.47794 11.7835 9.3335ZM18.6085 9.3335H22.0502C21.4863 8.36127 20.7814 7.51544 19.9356 6.796C19.0897 6.07655 18.1224 5.54183 17.0335 5.19183C17.3835 5.8335 17.6897 6.49947 17.9522 7.18975C18.2147 7.88002 18.4335 8.59461 18.6085 9.3335ZM14.0002 25.6668C12.4057 25.6668 10.8988 25.3606 9.47933 24.7481C8.05989 24.1356 6.8203 23.2995 5.76058 22.2397C4.70086 21.18 3.86475 19.9404 3.25225 18.521C2.63975 17.1016 2.3335 15.5946 2.3335 14.0002C2.3335 12.3863 2.63975 10.8745 3.25225 9.46475C3.86475 8.05502 4.70086 6.8203 5.76058 5.76058C6.8203 4.70086 8.05989 3.86475 9.47933 3.25225C10.8988 2.63975 12.4057 2.3335 14.0002 2.3335C15.6141 2.3335 17.1259 2.63975 18.5356 3.25225C19.9453 3.86475 21.18 4.70086 22.2397 5.76058C23.2995 6.8203 24.1356 8.05502 24.7481 9.46475C25.3606 10.8745 25.6668 12.3863 25.6668 14.0002C25.6668 14.1946 25.662 14.3891 25.6522 14.5835C25.6425 14.7779 25.6279 14.9724 25.6085 15.1668H23.246C23.2849 14.9724 23.3092 14.7828 23.3189 14.5981C23.3286 14.4134 23.3335 14.2141 23.3335 14.0002C23.3335 13.5918 23.3092 13.1981 23.2606 12.8189C23.212 12.4397 23.1391 12.0557 23.0418 11.6668H19.0752C19.1335 12.0557 19.1772 12.4397 19.2064 12.8189C19.2356 13.1981 19.2502 13.5918 19.2502 14.0002V14.5981C19.2502 14.7828 19.2404 14.9724 19.221 15.1668H16.8877C16.9071 14.9724 16.9168 14.7828 16.9168 14.5981V14.0002C16.9168 13.5918 16.9022 13.1981 16.8731 12.8189C16.8439 12.4397 16.8002 12.0557 16.7418 11.6668H11.2585C11.2002 12.0557 11.1564 12.4397 11.1272 12.8189C11.0981 13.1981 11.0835 13.5918 11.0835 14.0002C11.0835 14.4085 11.0981 14.8022 11.1272 15.1814C11.1564 15.5606 11.2002 15.9446 11.2585 16.3335H15.1668V18.6668H11.7835C12.0168 19.5224 12.3182 20.3293 12.6877 21.0877C13.0571 21.846 13.4946 22.5752 14.0002 23.2752C14.2141 22.9641 14.4182 22.6481 14.6127 22.3272C14.8071 22.0064 14.9918 21.6807 15.1668 21.3502V25.6085C14.9724 25.6279 14.7828 25.6425 14.5981 25.6522C14.4134 25.662 14.2141 25.6668 14.0002 25.6668ZM23.2752 24.9377L19.8335 21.496V24.0918H17.5002V17.5002H24.0918V19.8335H21.4668L24.9085 23.2752L23.2752 24.9377Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Portal

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1428_9120" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1428_9120)"> <path d="M5.83333 25.6668C5.19167 25.6668 4.64236 25.4384 4.18542 24.9814C3.72847 24.5245 3.5 23.9752 3.5 23.3335V7.00016C3.5 6.3585 3.72847 5.80919 4.18542 5.35225C4.64236 4.8953 5.19167 4.66683 5.83333 4.66683H7V2.3335H9.33333V4.66683H18.6667V2.3335H21V4.66683H22.1667C22.8083 4.66683 23.3576 4.8953 23.8146 5.35225C24.2715 5.80919 24.5 6.3585 24.5 7.00016V23.3335C24.5 23.9752 24.2715 24.5245 23.8146 24.9814C23.3576 25.4384 22.8083 25.6668 22.1667 25.6668H5.83333ZM5.83333 23.3335H22.1667V11.6668H5.83333V23.3335ZM5.83333 9.3335H22.1667V7.00016H5.83333V9.3335Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Scheduling

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2586" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2586)"> <path d="M14.0004 25.2004L5.71706 18.8421C5.44484 18.6282 5.24067 18.3803 5.10456 18.0983C4.96845 17.8164 4.90039 17.5101 4.90039 17.1796V3.50039C4.90039 2.92289 5.10602 2.42852 5.51727 2.01727C5.92852 1.60602 6.42289 1.40039 7.00039 1.40039H21.0004C21.5779 1.40039 22.0723 1.60602 22.4835 2.01727C22.8948 2.42852 23.1004 2.92289 23.1004 3.50039V17.1796C23.1004 17.5101 23.0323 17.8164 22.8962 18.0983C22.7601 18.3803 22.5559 18.6282 22.2837 18.8421L14.0004 25.2004ZM14.0004 22.5462L21.0004 17.1504V3.50039H7.00039V17.1504L14.0004 22.5462ZM12.7754 15.4004L19.1921 8.95456L17.7046 7.46706L12.7754 12.4254L10.2962 9.94622L8.80872 11.4337L12.7754 15.4004Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Job confirmations

<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 28 28" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <mask id="mask0_1352_2576" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="28" height="28"> <rect width="28" height="28" fill="currentColor"/> </mask> <g mask="url(#mask0_1352_2576)"> <path d="M5.83333 24.5C5.19167 24.5 4.64236 24.2715 4.18542 23.8146C3.72847 23.3576 3.5 22.8083 3.5 22.1667V5.83333C3.5 5.19167 3.72847 4.64236 4.18542 4.18542C4.64236 3.72847 5.19167 3.5 5.83333 3.5H18.6667L24.5 9.33333V22.1667C24.5 22.8083 24.2715 23.3576 23.8146 23.8146C23.3576 24.2715 22.8083 24.5 22.1667 24.5H5.83333ZM5.83333 22.1667H22.1667V10.5H17.5V5.83333H5.83333V22.1667ZM8.16667 19.8333H19.8333V17.5H8.16667V19.8333ZM8.16667 10.5H14V8.16667H8.16667V10.5ZM8.16667 15.1667H19.8333V12.8333H8.16667V15.1667Z" fill="currentColor"/> </g> </svg>

Quotes
Image of a job cardImage of a job card
Dashboard screen with multiple data displays.Dashboard screen with multiple data displays.
Showing how to manage jobs step-by-step and ensure crucial data is capturedShowing how to manage jobs step-by-step and ensure crucial data is captured
CRM dashboardCRM dashboard
View statement reviews and make sure work doesn’t start until necessary risk assessments are signed offView statement reviews and make sure work doesn’t start until necessary risk assessments are signed off
Tablet or mobile with an eta alertTablet or mobile with an eta alert
Form with invoice detailsForm with invoice details
a map displaying a live fleet trackinga map displaying a live fleet tracking
tablet and mobile app showing how to receive all their jobs digitallytablet and mobile app showing how to receive all their jobs digitally
Customer portal with a form to create a new bookingCustomer portal with a form to create a new booking
Dashboard showing efficient job schedulingDashboard showing efficient job scheduling
booking confirmation with date and timesbooking confirmation with date and times
A quote form with detailsA quote form with details

Making a BigDifference to thousands of service businesses

Unbeatable 24/7 UK based support
Customisable to your way of working
Easy to use, quick to implement
Everything you need to be successful, in one place
Success Stories

We're here to help every business grow

Integrations

Connect everything together

Reduce duplicate data entry by connecting BigChange with Xero and Sage for seamless invoice and payment integration. Explore other ERP systems and industry-specific platforms.